Erotic shop - Sklep internetowy

Zamówienia telefoniczne 696 290 524

Dyskretna przesyłka

Zobacz jak zamawiać

Regulamin sklepu internetowego Dyskretny-sklep.pl

 
Sklep internetowy www.dyskretny-sklep.pl przestrzega wszystkich praw Konsumentów przysługujących im na mocy obowiązujących przepisów prawa. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączania ani ograniczania jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy obowiązujących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z obowiiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
 


Rozdział 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE
 
1.  Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.). 
 
2.  Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza akceptację Regulaminu.
 
3.  Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).  
 
4.  Podstawowe definicje: 
4.1.  Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego działającego w domenie www.dyskretny-sklep.pl.
4.2.  Sklep lub Sklep Internetowy: sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.dyskretny-sklep.pl
4.3.  Sprzedawca lub Usługodawca: Danuta Dobosz-Hawryluk, z siedzibą: 37-700 Przemyśl ul. Mierosławskiego 14, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: AURORA Danuta Dobosz-Hawryluk, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, NIP: 792-149-59-22, adres elektroniczny: biuro@dyskretny-sklep.pl
4.4.  Klient lub Usługobiorca: osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;
4.5.  Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawca czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 
4.6.  Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy
4.7.  Umowa – umowa zawarta na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;
4.8.  Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;
4.9.  Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia
4.10.  Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
4.11.  Konto – Usługa Elektroniczna, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach dokonanych w ramach korzystania ze Sklepu.
 


Rozdział 2.  INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE
 
1.  Sprzedawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną – sklep internetowy, działający za pośrednictwem witryny internetowej, w ramach której Klient zawiera umowę sprzedaży przez internet, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem.

2.  Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

3.  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4.  Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5.  Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. 
 
6.  Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje za pośrednictwem sklepu internetowego, przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie sklepu internetowego lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron
 


Rozdział 3.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
1.  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu www.dyskretny-sklep.pl jest "AURORA" Danuta Dobosz-Hawryluk, działająca na podstawie wpisu do CEIDG,  NIP: 792-149-59-22, Regon: 650903061, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: 37-700 Przemyśl, ul. Mierosławskiego 14, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@dyskretny-sklep.pl, tel +48 696290524

2.  Podane przez Klientów dane osobowe Administrator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.  Dane osobowe zbierane są podczas korzystania ze Sklepu, podczas składania zamówienia w Sklepie, podczas zakładania konta i jego prowadzenia, podczas korzystania z usługi Newsletter oraz podczas bezpośredniego kontaktu z obsługą sklepu.

4.  Dane osobowe są zbierane w celu umożliwienia użytkownikom wygodnego i komfortowego korzystania ze Sklepu, do sprawnego zrealizowania zamówienia, czyli Umowy Sprzedaży, do wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (w szczególności z obowiązków podatkowych), do realizacji usługi prowadzenia konta w sklepie oraz do realizowania usługi Newsletter. 

5.  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wnikające z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 
6.  Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 
7.  Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, w szczególności:
 - Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
 - Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

Szczegółowe informacje na temat polityki ochrony danych osobowych uzyskasz tutaj: Polityka prywatności
 


Rozdział 4.  SPRZEDAŻ
 
1.  Towary
1.1. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.
1.2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z  postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964  r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).
1.3. Na towary mogą być odzielone: gwarancja lub usługi posprzedażowe. Szczegółowa informacja w tym zakresie znajduje się przy opisie Towaru.
 
2.  Zamówienia i ich realizacja
2.1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.
2.2. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy. 
2.3. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenie w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych oraz polityki prywatności i plików cookies.
2.4. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego. 
2.5. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
2.6. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 2 dni roboczych. 
 
3.  Płatności
3.1.  Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w pkt 3 ust. 3.2. niniejszego rozdziału. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
3.2.  Koszty związane z dostawą Towaru i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy Towaru. Ze względu na zróżnicowaną wagę i rozmiary przedmiotów, koszty dostawy mogą być różne dla różnych towarów. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana Klientowi na etapie składania Zamówienia.
3.3.  Klient może wybrać następujące formy płatności:
1) zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata): po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać wpłaty należności na rachunek bankowy Sprzedawcy. Wpłaty można dokonać za pomocą dostępnego w sklepie systemu płatności on-line lub dokonując w dowolny, inny sposób wpłaty lub przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy;
2) zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem): Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia. 
3.4. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi wraz z Towarem.

Szczegółowe informacje na temat dostępnych w sklepie sposobów płatności uzyskasz tutaj: Płatności
 
4.  Dostawa
4.1.  Zakupiony Towar wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.
4.2.  Zakupiony Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora pocztowego według wyboru Klienta. Wysyłka realizowana za pośrednictwem operatora pocztowego powinna zostać dostarczana w ciągu 1-3 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru, natomiast za pośrednictwem firmy kurierskiej - w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru. 
4.3.  Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Szczegółowe informacje na temat dostępnych form dostawy towarów uzyskasz tutaj: Dostawa
 
5.  Dodatkowe informacje dla Konsumenta
5.1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
5.2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru. 
5.3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych. 
5.4. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.). 


 
Rozdział 5.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
 
1.  Z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

2.  Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami nie będącymi Konsumentami. 

3.  Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.). 
 


Rozdział 6.  PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
 
1.  Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy wysyłając je na adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@dyskretny-sklep.pl lub w formie pisemnej na adres: "AURORA", ul. Mierosławskiego 14, 37-700 Przemyśl.
 
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 
UWAGA: Nie przyjmujemy zwrotów ani żadnych przesyłek wysyłanych do nas za pobraniem. Prosimy więc liczyć się z tym, że taka przesyłka nie zostanie odebrana i zostanie zwrócona przez przewoźnika do nadawcy.
 
We wszystkich sprawach związanych z reklamacjami można kontaktować się telefonicznie, tel +48 696290524
 
2.  Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Konsumenta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną. 

3.  Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

4.  Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania zgodnie z żądaniem Konsumenta.

5.  Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
- możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
- możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym np. Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej albo Sąd Polubowny przy Prezesie UKE;
- możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora. 


 
Rozdział 7.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 
1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.).

2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. 

3. Prawo odstąpienia od umowy:
 
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość, należy złożyć przedsiębiorstwu AURORA Danuta Dobosz-Hawryluk stosowne oświadczenie woli. wysyłając je na adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@dyskretny-sklep.pl lub w formie pisemnej na adres: "AURORA", ul. Mierosławskiego 14, 37-700 Przemyśl. Kupujący może skorzystać w tym celu ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej: 
 
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać, tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy kupna / sprzedaży następującej/ych rzeczy:

..........................................................................................

Data zawarcia umowy: ........................................................
Data odbioru ......................................................................
Imię i nazwisko ...................................................................
Adres .................................................................................
Data ..................................................................................
Nr rachunku bankowego .....................................................
 
Uprzejmie prosimy o dołączenie do zwracanej przesyłki dowodu dokonanego zakupu (paragonu). Ułatwi nam to znacznie realizację procedury odstąpienia od umowy.
 
Przesyłkę należy odesłać na adres: "AURORA", ul.Mierosławskiego 14, 37-700 Przemyśl. Zalecamy skorzystanie w tym celu z przesyłki rejestrowanej (list polecony lub przesyłka kurierska). Bardzo prosimy o staranne opakowanie odsyłanego przedmiotu.  W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę  utraci prawo odstąpienia od Umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
3) w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której Towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5.  Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

6.  Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.  Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.  Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść
 

Rozdział 8.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1.  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2.  Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3.  Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem nie będącym Konsumentem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).